Telefon
+ 48 530 934 334
Adres
Piecowice Ul. Sportowa 8, 55-093 Kiełczów

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu iWRO:

 

Definicje:

Właściciel – firma iWRO S.C.,

Sklep – strona internetowa umieszczona pod adresem iwro.pl

Użytkownik – osoba odwiedzająca sklep

 

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem sklepu internetowego iwro.pl (zwanego dalej sklepu) jest firma iWRO S.C. ,. z siedzibą w  Piecowicach, przy ul. Sportowej 8. Numer Ewidencji Podatnika – 894-291-77-31.
 2. Sklep dostępny jest w domenie internetowej iwro.pl
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. Reklamacje towaru zakupionego w sklepie iwro.pl  należy zgłaszać bezpośrednio pod numerami telefonu firmy lub pod firmowym adresem e-mail.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
 6. Przeznaczenie sklepu: Sprzedaż części zamiennych
 7. Użytkownicy korzystający ze sklepu zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie

 1. Zawartość sklepu chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach sklepu zastrzeżone są na rzecz Właściciela.
 2. Żadna część sklepu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w sklepie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma iWRO S.C. . Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając ze sklepu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie sklepu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Korzystanie ze sklepu

 1. Użytkownik może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 2. Sklep umożliwia Użytkownikowi możliwość zakupu dowolnie wybranego produktu w sklepie dla  użytkowników sklepu

Postanowienia końcowe

 1. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania sklepu, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność sklepu przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności sklepu oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@iwro.pl
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Sklepom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.